Zápisy představenstva a dozorčí rady

Jednání představenstva a DR 22. 11.2023

Představenstvo a Dozorčí rada č.2/2023 Svaz sléváren ČR
1
Zápis č. 2/2023
ze společného jednání představenstva a DR Svazu sléváren České republiky
Datum: 22.dubna 2023, zahájení v 9:30, konec 12:00
Místo: Moravia steel Třinec
Účastni : Z.Vladár, K.Mikulčák, J.Valenta, J.Hlavinka, K.Andok, J.W.Heunisch, R.Jírek, D.Matoušek, V.Ryvol, S.Sklenář, M.Svadbík, E.Szturc,
Omluveni : I.Kubelková, V.Krňávek, J.Lát, M.Pavlas,
Hosté : O.Bouška, J.Axman
Pozvánka byla rozeslána e-mailem dne 3.11.2023.


Program :
1. Zahájení Z.Vladár
2. Schválení zápisu PP a DR 1/2023 Z.Vladár
3. Informace o činnosti sekretariátu J.Hlavinka
4. Aktivity svazu v 2023/24 J.Hlavinka
5. BAT, IPPC, Zákon o odpadech J.Hlavinka
6. Pokles zakázkové náplně - Kurzarbeit J.Hlavinka
7. Ceny Energií v ČR J.Hlavinka
8. Záštita MPO – ministra J.Síkely na Diplomové práce J.Hlavinka
9. „Aktuální situace ve slévárenství“ – kolečko J.Hlavinka
10. Energetické úspory průmyslové osvětlení doublepower J.Axman
11. Diskuse
12. Ukončení jednání, možnost prohlídky závodu Z.Vladár


Jednání zahájil a řídil Prezident svazu Ing.Zdeněk Vladár


ad 2. Usnesení č. 1/02/2023
Schválení zápisu 1/2023 z jednání PP a DR ze dne 5.4.2023
Představenstvo schvaluje zápis 1/2023.


ad 3. Usnesení č. 2/02/2023
Informace o činnosti dle zápisů z jednání Výkonných výborů svazu
Představenstvo bere na vědomí informaci o činnosti sekretariátu od minulého zasedání.


ad 4. Usnesení č. 3/02/2023
Realizované
Veletrh GIFA, NEW-CAST 12.-16.06.2023 – OÚ MPO Realizátor BVV Brno
MSV Brno 10.-13.10.2023 - účast na Sněmu SP
Veletrh ELMIA 14.-16.11.2023 – OÚ MPO Realizátor Rapid
Příprava podpory veletrhů na rok 2024 : Euroguss Norimberk – 16.-19.1.2024 OÚ MPO – Realizátor BVV Cast-Forge Stuttgart – 4.-6.6.2024 Zařazeno mezi OÚ MPO – Realizace závislá na finanční situaci MPO
Představenstvo schvaluje účast svazu na výše uvedených veletrzích a ukládá VŘ podílet se na zdárném průběhu akcí a doprovodného programu ve spolupráci s MPO. Nadále hledat další možnosti podpory exportu pro české firmy.
Z: Hlavinka


Usnesení č. 4/02/2023 – Kvalifikovaná pracovní síla
Výzva 97 – podnikové vzdělávání zaměstnanců – spolupráce s firmami na realizaci
Vzdělávací projekty firem POVEZ II
Průmysl 4.0 Pokračování odborného semináře Gymnázium Přerov ve šk.r. 2022/2023
Představenstvo schvaluje zapojení svazu ve vzdělávacích aktivitách
MPSV – Projekt 040 – Projekt nebyl podpořen - Představenstvo bere navědomí
Z: Hlavinka


Usnesení č. 5/02/2023
CAEF, EHK – Komunikace sekretariát, odborné komise –
Představenstvo a Dozorčí rada č.2/2023 Svaz sléváren ČR
2
Spolupráce při řešení revize BREF Final meeting – aktivně spolupracovat při jednáních
Představenstvo schvaluje
Z: Hlavinka


Usnesení č. 6/02/2023
BAT, IPPC, Zákon o odpadech
Revize odpadového hospodářství Fe slévárny – S.Sklenář, O.Bouška, J Hlavinka
Revize odpadového hospodářství Al slévárny – J.Valenta, J Hlavinka
T: do 12.1.2024
Slévárenský Ekologický sněm za účasti zástupců MPO,MŽP
Představenstvo schvaluje
T: III/2024
Z: Hlavinka


Usnesení č. 7/02/2023
Pokles zakázkové náplně – Kurzarbeit, projednáno společně s výzvou Svazu modeláren ČR
Nadále aktivně pokračovat v jednání s MPSV o zavedení programu podpory
Představenstvo schvaluje
T: Průběžně
Z: Hlavinka


Usnesení č. 8/02/2023
Zrušení regulace státu na nákup energií, růst cen energií pro velké spotřebitele
 Revize dopadů nárůstu cen energií – vyčíslit dopady na slévárenský obor
 Intervenovat na regulaci a snížení cen energií – Předseda vlády ČR, MPO, MPSV, na vědomí SPČR, Ocelářská unie, Svaz kováren
Představenstvo schvaluje
T: do konce listopadu 2023
Z: Vladár, Hlavinka


Usnesení č. 9/02/2023
Záštita MPO u Diplomových prací ve firmách – rozeslat informaci firmám a vytvořit seznam témat Představenstvo bere na vědomí
T: do konce roku 2023
Z: Hlavinka


Usnesení č. 10/02/2023
Aktuální situace – Kolečko z časových důvodů bude rozesláno dotazníkové šetření na členy PP a DR Představenstvo schvaluje
T: do konce listopadu 2023
Z: Vladár, Hlavinka


Usnesení č. 11/02/2023
Energetické úspory – Průmyslová osvětlení, informace pro firmy
Představenstvo bere na vědomí
Po ukončení jednání členové PP a DR navštívili slévárnu společnosti Moravia Steel Třinec
Ve Třinci dne 22.listopadu 2023
Zapsal : Hlavinka
Schválil: Vladár
Příloha : Informace o činnosti sekretariátu