Stanovy

Usnesní XXXII Valné hromady Svazu sléváren ČR

Dne 20. dubna 2023 se konala v Brně XXXII. Valná hromada Svazu sléváren ČR.

Na této Valné hromadě bylo schváleno následující usnesení:

 

 

U S N E S E N Í

XXXII. Valné hromady Svazu sléváren ČR

 

Mandátová komise konstatuje se, že XXXII. Valná hromada Svazu sléváren ČR,

konaná dne 20.dubna 2023, je usnášeníschopná.

 

 1. Valná hromada Svazu sléváren schvaluje :

 

 1. Zprávu o činnosti Svazu sléváren ČR od VH 2022

 2. Zprávu o hospodaření a účetní závěrku Svazu sléváren ČR za rok 2022

 3. Rozpočet Svazu sléváren ČR pro rok 2023

 4. Zprávu dozorčí rady Svazu sléváren ČR

 5. KSVS s OS-KOVO vést sociální dialog, nepodepisovat kolektivní smlouvu vyššího stupně

 6. Zálohu na služby Svazu sléváren ČR pro rok 2023 (shodný jako v roce 2021) takto:

5.1 0,01 % z výkonů roku 2022, v případě, že svaz neobdrží výkony slévárenské produkce do konce června 2023, počítají se z výkonů roku 2017

tj. 100,- Kč z jednoho milionu Kč výkonů slévárenské a modelářské výroby.

Minimální záloha na služby činí 4 500,- Kč, maximální 70 000,- Kč.

Pro obchodní organizace se stanovuje na rok 2023 ve výši 6.000,- Kč.

Pro modelárny se stanovuje na rok 2023 ve výši 4.300,- Kč

5.2 Zápisné pro nové členy je na rok 2023 stanoveno ve výši 4 000,- Kč

5.3 Vyúčtování záloh bude provedeno do konce roku 2023

5.4 Záloha je splatná do 31.10.2023

 

 1. Valná hromada Svazu sléváren bere na vědomí :

 

    1. Informaci o připravované Slévárenské ekonomické konferenci v Praze 4.10.2023

    2. Informaci o připravovaných veletrzích v r 2023/2024

    3. Informaci o vydávaní časopisu Slévárenství pro rok 2023

 

III. Valná hromada ukládá představenstvu Svazu sléváren ČR :

 

 1. Kontrolovat plnění strategických záměrů z materiálu Programové prohlášení Svazu sléváren na léta 2021 – 2025 a informovat o tomto plnění členskou základnu na VH.

 2. Pokračovat v aktivní politice strategie udržitelnosti oboru – krize způsobená válkou na Ukrajině - dopad na firmy – jednání o podpoře firem - státní správa (ministerstva), SP

 3. Pokračovat v proexportní aktivitě oboru.

 4. Pokračovat v rozvoji vzdělávacích projektů pro potřeby oboru.

 5. Pokračovat v sociálním dialogu ku prospěchu slévárenského oboru.

 6. Pokračovat v projektových aktivitách vedoucích k získání podpory investic pro členské subjekty.

 

 

Brno, 20.dubna 2023

Svaz sléváren České republiky 616 00 Brno-Technická 2

StanovySvazu sléváren České republiky

§ 1
Založení Svazu sléváren České republiky:

Společenskou smlouvou ze dne 6. září 1990 založili účastníci smlouvy zájmové sdružení s názvem Svaz
sléváren České republiky podle ustanovení § 360 b hospodářského zákoníku ve znění zákona č. 103/1990Sb.
Toto sdružení bylo v souladu se změnou právních norem transformováno na Valné hromadě jako ustavující
schůzi, konané dne 11.2.1992 podle zákona § 6 zákona č. 83/1990Sb ve znění zákona č. 300/1990Sb na svaz
zaměstnavatelů jako právního nástupce.

§ 2
Název a sídlo svazu:

Název: Svaz sléváren České republiky (dále jen Svaz)
Logo: je přílohou těchto stanov
Sídlo: 616 00 Brno,Technická 2896/2

§ 3
Poslání Svazu:


1. Posláním Svazu je vytvářet optimální podmínky pro slévárenský průmysl v nejširším slova smyslu tj. výrobu
odlitků a modelů, strojů a zařízení, pomůcek, materiálů pro slévárenství, výzkum, vývoj a projekční a
inženýrskou činnost, spojenou se slévárenstvím, výchovu a vzdělávání odborníků pro slévárenství.
2. Svaz je svazem podnikatelským a zaměstnavatelským, zaměřeným na slévárenství .
3. Za účelem splnění svého poslání Svaz ve spolupráci se svými členy, případně s jinými zaměstnavatelskými
svazy zejména:
 hájí a podporuje obchodní, podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s parlamentem a
vládou České republiky, ústředními orgány státní správy, samosprávy, odbory, politickými stranami a
hnutími a jinými národními i mezinárodními institucemi
 podporuje práci svých členů prostřednictvím široké nabídky informací, koordinuje přístupy svých členů
k řešení problémů, organizuje utváření jejich názorů a stanovisek, výsledky přenáší do tvorby stanovisek
Svazu
 organizuje výchovnou, vzdělávací a poradenskou činnost
 ovlivňuje porozumění veřejnosti pro podmínky slévárenské výroby
 působí jako odborný poradce předkládáním svých návrhů
 podáním a intervencí v rámci přípravy hospodářsko-politických rozhodnutí na národní a nadnárodní úrovni
 zastupuje názory svých členů v zahraničí spoluprací s podnikatelskými zahraničními svazy, pomáhá
navazovat přímé styky našich organizací se zahraničními podnikatelskými subjekty
 vydává časopis Slévárenství, případně jiné tiskoviny
 zajišťuje technicko-ekonomické informace ze slévárenské výroby, výroby modelů a činností podporující
slévárenství
4. Svaz může být kolektivním členem jiného svazu a organizace a může spolupracovat s jinými svazy a 
organizacemi nebo je přijmout jako kolektivní členy.
P H O N E : 5 4 1 1 4 2 6 8 1 • S V A Z @ S V A Z S L E V A R E N . C Z
W W W . S V A Z S L E V A R E N . C Z
 reg. KS Brno L1797 1 ze 6
Technická 2896/2, 616 00 Brno

 

§ 4
Základní zásady činnosti Svazu:

 

1. Svaz je založen na demokratických principech. Členství ve Svazu je dobrovolné. Stanoviska a návrhy
Svazu jsou zpracovány za široké spolupráce členů, kteří se na jejich tvorbě podílí buď přímo nebo
prostřednictvím svých zástupců v odborných komisích nebo pracovních skupinách. Členové jsou o
přijatých stanoviscích a názorech Svazu informováni.
2. Rozhodnutí orgánů Svazu, týkající se plnění poslání a způsobů plnění jeho úkolů, včetně programového
prohlášení, mají charakter stanovisek či doporučení. Jedná-li člen Svazu v rozporu s těmito rozhodnutími,
je povinen upozornit orgány Svazu na tuto skutečnost.

 

§ 5
Právní forma, vznik a zánik Svazu:

 

1. Svaz je právnickou osobou vzniklou na základě zákona č. 83/1990Sb o sdružování občanů ve znění
pozdějších předpisů.
2. O zániku Svazu včetně likvidace, určení likvidátora a majetkového vypořádání rozhoduje valná hromada.
Každý člen Svazu má právo na podíl zůstatku likvidace podle výše svých skutečně uhrazených plateb za
paušální služby, poskytnuté Svazem za dobu trvání Svazu. K úhradám členům, kteří v době zániku členy
Svazu nejsou, se nepřihlíží. Valná hromada může o naložení se zůstatkem majetku Svazu rozhodnout
jinak.


§ 6
Členství ve Svazu, členské vztahy, zánik členství:


1. Svaz sdružuje slévárny, modelárny, výzkumné, projekční, obchodní organizace, školy a případně jiné
organizace a fyzické osoby z České republiky, které jsou právnickým subjektem (osobami) a nebo jsou
částí právnických subjektů a v jejich rámci vykonávají činnosti mající vztah ke slévárenství.
2. Členství je ve Svazu dobrovolné a vzniká za podmínek, uvedených ve Stanovách.
3. Členem Svazu jsou organizace, které splňují podmínky, uvedené v bodě § 6 odst.1, které souhlasí se
stanovami a tento souhlas potvrdily na podpisovém archu.
4. Čestnými členy Svazu mohou být fyzické osoby, které mají se Svazem společné zájmy.
5. Status pozorovatele s právem být informován o aktivitách Svazu a využívat služeb Svazu, poskytovaných
jeho členům mohou získat právnické osoby, mající shodné zájmy se zájmy Svazu. O přiznání statutu
pozorovatele, rozsahu poskytovaných informací a služeb a době trvání statutu pozorovatele rozhoduje
představenstvo. 
6. Řádné členství ve Svazu vzniká dnem rozhodnutí představenstva o přijetí člena. V případě rozhodnutí o
nepřijetí má zájemce o členství ve Svazu právo odvolat se do šesti týdnů po rozhodnutí představenstva
k valné hromadě, jejíž rozhodnutí je konečné. Čestné členství vzniká schválením valnou hromadou.
Čestné členství zaniká na základě rozhodnutí čestného člena, rozhodnutím valné hromady a, úmrtím
Návrh na schválení a zánik čestného členství podává představenstvo.
7. Vystoupit ze Svazu lze vždy jen na konci kalendářního roku při dodržení podmínky, že dotyčný člen zaslal
nejméně tři měsíce předem písemnou informaci o tomto svém rozhodnutí představenstvu a vyrovnal své
závazky vůči Svazu.
8. Pokud člen nezaplatí příspěvky za služby v době delší než 12 měsíců, je členství pozastaveno do doby
projednání představenstvem.
9. Pokud člen nezaplatí v dohodnutém termínu, stanoveného představenstvem příspěvek za služby, může
být jeho členství zrušeno na základě rozhodnutí představenstva. Opětovné přijetí je možné po stanovení
individuálního zápisného, stanoveného představenstvem.
10. Jestliže člen působí proti zájmům Svazu, může valná hromada na návrh představenstva rozhodnout o
vyloučení ze Svazu.
11. V případě ukončení členství ve Svazu jakoukoliv formou nemá bývalý člen majetková ani jiná práva vůči
Svazu.
P H O N E : 5 4 1 1 4 2 6 8 1 • S V A Z @ S V A Z S L E V A R E N . C Z
W W W . S V A Z S L E V A R E N . C Z
 reg. KS Brno L1797 2 ze 6
Technická 2896/2, 616 00 Brno
12. Podmíněné členství - Podmíněným členem Svazu sléváren je člen, který nemá v plné výši uhrazeny
závazky vůči Svazu sléváren ČR. Zástupce podmíněného člena nemůže vykonávat funkci v orgánech
Svazu sléváren ČR, v případě, že ji zastává má ji pozastavenou.


 
§ 7
Úhrada služeb, poskytovaných Svazem:


1. Zápisné členů - registrační poplatek má charakter poskytnutých služeb Svazem jako vyjádření získaných
know-how. Výši stanoví valná hromada.
2. Paušální úhrada služeb, poskytnutých Svazem, se stanovuje u jednotlivého člena - výrobní organizace,
zabývající se výrobou odlitků a modelů procentem z výkonů výroby odlitků a modelů předcházejícího roku
a pro příslušný rok je stanovena usnesením valné hromady. Paušální úhrada služeb, poskytnutých
Svazem u organizací produkující zařízení, přípravky, materiály pro výrobu odlitků a modelů a nevýrobních
organizací pro příslušný rok je stanovena usnesením představenstva. 
3. U organizací nově vzniklých, kdy nelze stanovit výkony za minulý rok, se paušální úhrada vypočte podle
plánovaných a nebo předpokládaných výkonů na příslušný kalendářní rok. Případné rozdíly se
vyrovnávají v následujícím platební období.
4. Paušální úhrada služeb u členů Svazu, kteří se stanou členy během kalendářního roku, činí alikvotní část
z roční úhrady.
5. Na úhradu paušálních služeb vystaví Svaz fakturu včetně příslušné DPH.
6. V případě nezaplacení paušální úhrady v termínu, který stanoví usnesení valné hromady, může Svaz
účtovat penále z prodlení.
7. Paušální úhrada služeb u organizací, které se stanou členy během kalendářního roku, je splatná do 30
dnů po oznámení o přijetí za člena.
8. Individuální služby, poskytnuté Svazem členské organizaci nebo omezené skupině členských organizací,
budou fakturovány včetně DPH těmto organizacím.

 

§ 8
Práva a povinnosti členů Svazu:


1. Každý má právo podílet se na rozhodování valné hromady způsobem, upraveným §10 těchto Stanov,
zúčastňovat se dalších akcí Svazu a právo spolurozhodovat o činnosti Svazu.
2. Každý člen má právo prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak tvorbu stanovisek Svazu.
3. Každý člen má právo předkládat své návrhy na změny a úpravy základních svazových dokumentů, na
svolání valné hromady, a navrhovat kandidáty pro volby představitelů Svazu.
4. Každý člen má právo vyjadřovat se k činnosti svazových orgánů a Svazu.
5. Každý člen má právo zapojit se do činnosti Svazu prací v odborných komisích, pracovních skupinách
apod.
6. Každý člen se zavazuje řídit těmito stanovami.
7. Každý člen je povinen prosazovat a vysvětlovat veřejnosti stanoviska Svazu, pokud vystupuje jménem
Svazu.
8. Každý člen je povinen poskytovat Svazu takové informace, které jsou nezbytné k zabezpečení poslání a
činnosti Svazu, s výjimkou informací, tvořících předmět obchodního a (nebo) státního tajemství 
9. Pozorovatel má právo se zúčastnit valné hromady Svazu a zúčastňovat se i dalších akcí Svazu.
10. Člen Svazu má právo ve svých propagačních i obchodních materiálech uvádět „člen Svazu sléváren
České republiky“ a používat symboly Svazu.
11. Člen Svazu má právo užívat i označení členství v organizacích, jejichž je Svaz členem a kde ve stanovách
těchto organizací je to povoleno.


§ 9
Orgány Svazu, dočasné orgány, zájmové sekce, sdružení:


1. Orgány Svazu jsou valná hromada, představenstvo, dozorčí rada, výkonný výbor, výkonný ředitel
2. Statutárními orgány Svazu jsou: prezident, viceprezidenti a výkonný ředitel. Za Svaz jednají samostatně.
Podepisují tak, že k názvu Svaz připisují své funkce a připojí razítko Svazu.
3. Dle potřeby Svazu může představenstvo zřizovat dočasné orgány, potřebné k zajištění činnosti Svazu.
P H O N E : 5 4 1 1 4 2 6 8 1 • S V A Z @ S V A Z S L E V A R E N . C Z
W W W . S V A Z S L E V A R E N . C Z
 reg. KS Brno L1797 3 ze 6
Technická 2896/2, 616 00 Brno
4. Člen orgánů uvedených v odstavci 1) tohoto článku musí být statutárním orgánem, členem statutárního či
dozorčího orgánu, zaměstnancem nebo akcionářem, společníkem či podílovým vlastníkem člena Svazu,
není li v těchto stanovách uvedeno jinak. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu působení člena
orgánu ve funkci. Přestane-li člen orgánu splňovat podmínku uvedenou výše v průběhu volebního
období, na které byl do orgánů Svazu zvolen, jeho působení v orgánu končí a to k prvému dni čtvrtletí,
které následuje po dni, v kterém přestala být podmínka pro účast v orgánu Svazu plněna.
5. Prezidentem Svazu se může stát jen fyzická osoba, která byla členem představenstva či dozorčí rady
Svazu v některém z předchozích volebních období a v období čtyř let předcházejících zvolení do funkce
prezidenta splňovala podmínku podle odst. 4 tohoto článku.
6. Na základě usnesení valné hromady v rámci Svazu mohou být zřizována odborná sdružení, zastupující
charakter své činnosti. Sdružení je zastupované v představenstvu Svazu svým voleným představitelem.
Tento volený zástupce je členem představenstva nad počet členů v představenstvu a dozorčí rady,
stanovený těmito stanovami.
7. K vyjednávání Kolektivní smlouvy vyššího stupně s OS KOVO jsou pověřeni prezident a výkonný ředitel.
Podepisují tak, že k názvu Svazu sléváren České republiky připisují své funkce a připojí razítko Svazu.


§ 10
Valná hromada:


1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu a tvoří ji:
a) delegáti - každá členská organizace má právo na jednoho delegáta
b) představenstvo, dozorčí rada, výkonný ředitel.
c) čestní členové
2. Valné hromady se mohou zúčastnit s hlasem poradním i pozorovatelé, hosté přizvaní představenstvem a
pracovníci sekretariátu Svazu.
3. Valná hromada:
a) rozhoduje o přijetí a změnách stanov.
b) volí členy představenstva
c) volí dozorčí radu
d) schvaluje výroční zprávu představenstva a programové prohlášení
e) schvaluje účetní uzávěrku za uplynulý rok a rozpočet na příslušný kalendářní rok
f) rozhoduje o výši paušální úhrady služeb, poskytované Svazem na příslušný kalendářní rok a o výši
zápisného nových členů
g) rozhoduje o odměnách členů představenstva a dozorčí rady.
h) rozhoduje o odvolání člena proti rozhodnutí představenstva o zrušení členství podle § 6 bod. 10
i) rozhoduje o odvolání uchazečů o členství ve Svazu proti rozhodnutí představenstva o nepřijetí za člena
Svazu
j) rozhoduje o vyloučení člena ze Svazu
k) rozhoduje o rozpuštění Svazu
l) rozhoduje o kolektivním členství Svazu v obdobné organizaci
m) rozhoduje o ustavení odborného sdružení podle § 9 odst. 4 těchto stanov.
4. Řádné zasedání valné hromady se koná minimálně 1x každý rok
5. Řádné zasedání valné hromady musí být svoláno písemně s tím, že příslušná pozvánka bude doručena
každému členu Svazu a musí být odeslána nejpozději 14 dnů před konáním valné hromady.
6. Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání valné hromady. O otázkách, které nebyly na
programu jednání uvedeny se může na valné hromadě jednat pouze tehdy jsou-li přítomni členové,
představující minimálně 70% hlasů a valná hromada s takovým doplňkem souhlasí.
7. Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo z vlastní iniciativy nebo z podnětu výkonného výboru,
dozorčí rady nebo na základě písemné žádosti členů, představujících minimálně 10% hlasů. Mimořádnou
valnou hromadu má dozorčí rada právo svolat sama. Náhradní valnou hromadu svolávají orgány mající
právo svolat mimořádnou i řádnou valnou hromadu za podmínek, uvedených v § 10.
8. Mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději 14 dnů před termínem konání řádné valné hromady.
9. Spolu s pozvánkou musí být zaslán i program mimořádné valné hromady. O otázkách, které nebyly na
programu jednání valné hromady uvedeny, nesmí mimořádná valná hromada jednat.
Pravidla hlasování a jednání na valné hromadě:
1. Každý člen Svazu má pouze jeden hlas, dále má jeden hlas prezident, viceprezidenti a výkonný ředitel.
Zastupování je možné
P H O N E : 5 4 1 1 4 2 6 8 1 • S V A Z @ S V A Z S L E V A R E N . C Z
W W W . S V A Z S L E V A R E N . C Z
 reg. KS Brno L1797 4 ze 6
Technická 2896/2, 616 00 Brno
2. Valná hromada je usnášení schopná, je-li na valné hromadě přítomno 25% členů Svazu. Není-li tato
podmínka splněna, svolá se do 14 dnů nová valná hromada. Náhradní valná hromada se může svolat i
s řádnou valnou hromadou hodinu po jejím zahájení, pokud se tato skutečnost uvede na pozvánce na
řádnou valnou hromadu. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná i v případě, že není splněna
podmínka, uvedená v prvé větě tohoto ustanovení. Vzájemné zastupování na základě plné moci je možné.
3. Usnesení valné hromady jsou přijímána prostou většinou hlasů na valné hromadě zastoupených členů.
Změny stanov a rozpuštění Svazu však vyžadují 2/3 hlasů na valné hromadě zastoupených členů.
4. Jednání valné hromady řídí prezident Svazu, v jeho nepřítomnosti 1. viceprezident či jiný pověřený člen
představenstva.
5. Hlasování na valné hromadě se, vyjma voleb představenstva a dozorčí rady, provádí aklamací. Valná
hromada však může rozhodnout, že o některých otázkách se bude hlasovat tajným hlasováním. Tajné
hlasování se provádí hlasovacími lístky. Stanovy mohou určit další náležitosti tajných voleb. Valná hromada
zvolí z přítomných tříčlennou volební komisi.
6. Funkci návrhové komise vykonává představenstvo. Ze schůze valné hromady je pořizován zápis, který
podepisuje prezident a 1, viceprezident Svazu nebo jiný pověřený člen představenstva. Zápis je dáván na
vědomí všem členům Svazu.


§ 11
Představenstvo:


1. Představenstvo je nejvyšší orgán Svazu mezi dvěma valnými hromadami. 
2. Počet členů představenstva je maximálně 15. Je složeno z prezidenta, viceprezidentů a členů.
Představenstvo je voleno tajným hlasováním na valné hromadě. Člen představenstva je zvolen, pokud
obdrží nadpoloviční většinu hlasů od účastníků valné hromady s hlasovacím právem. Pokud v rámci Svazu
jsou zřízena odborná sdružení členů, pak představitele tohoto sdružení v představenstvu Svazu volí
členové sdružení a jsou nad počet volených členů představenstva na valné hromadě. Dále jsou členy
představenstva s hlasem poradním také bývalí prezidenti, pokud projeví o členství zájem. Dále bývalí
výkonní ředitelé, pokud projeví o členství zájem a jsou představenstvem zvoleni. Představenstvo může
v období mezi valnými hromadami kooptovat maximálně dva členy. Jejich řádná volba musí být provedena
na nejbližší valné hromadě.
3. Funkční období představenstva je 4 roky.
4. Představenstvo volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenty Svazu.
5. Představenstvo jmenuje a odvolává výkonného ředitele. Jeho funkční období jsou 4 roky.
6. Prezident Svazu, v jeho nepřítomnosti 1. viceprezident nebo výkonný ředitel, jednají jménem Svazu ve
všech otázkách, vyplývajících z plnění poslání Svazu. Tato pravomoc může být delegována těmito
stanovami, organizačním předpisem či konkrétním rozhodnutím prezidenta, výkonného ředitele nebo
představenstva na jiné orgány, pracovníky Svazu nebo třetí osoby.
7. Představenstvo dále:
a) rozhoduje o základních otázkách realizace poslání Svazu, vycházejíce z programu schváleného valnou
hromadou
b) předkládá valné hromadě návrh výroční zprávy a programu
c) předkládá valné hromadě po projednání v dozorčí radě účetní uzávěrku za uplynulý rok a návrh na
stanovení paušálního příspěvku za služby jakož i návrh na výši zápisného nových členů. Rozhoduje o
individuálním zápisném opětovně přijatých členů
d) zpracovává a valné hromadě předkládá návrh kandidátky na volbu nového představenstva a dozorčí
rady nebo na dodatečnou volbu členů představenstva a dozorčí rady
e) svolává valnou hromadu z vlastní iniciativy či na návrh dozorčí rady, výkonného výboru nebo členů
Svazu ve smyslu §10 odst. 5,7
f) rozhoduje o přijetí nových členů Svazu a nebo zrušení členství
g) představenstvo se schází ke svým jednáním v termínech, stanovených prezidentem Svazu, a to
nejméně 2 x ročně. Schůze svolává a řídí prezident Svazu, v případě jeho nepřítomnosti viceprezident
nebo pověřený člen představenstva.
h) představenstvo je schopno se usnášet, je–li přítomen nadpoloviční počet členů.
i) usnesení jsou v představenstvu přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů představenstva,
v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. Každý člen představenstva má jeden hlas.
Ze schůzí představenstva je pořizován zápis, který podepisuje prezident, v jeho nepřítomnosti
viceprezident nebo člen pověřený řízením schůze. Zápis je doručen všem členům představenstva, o
důležitých bodech jednání je informována celá členská základna.
8. Výkonný ředitel je členem představenstva.
P H O N E : 5 4 1 1 4 2 6 8 1 • S V A Z @ S V A Z S L E V A R E N . C Z
W W W . S V A Z S L E V A R E N . C Z
 reg. KS Brno L1797 5 ze 6
Technická 2896/2, 616 00 Brno
9. Návrhy členů představenstva na nové funkční období předkládají členové do týdne po obdržení pozvánky
na jednání volební VH. Kandidát musí být navržen stávajícími členy Představenstva a Dozorčí rady, nebo
minimálně 10% členské základny svazu písemnou formou.
10. Prezident svazu rozhoduje o způsobu jednání představenstva – prezenčně, elektronicky.


§ 12
Výkonný výbor:


1. Členy výkonného výboru jsou prezident Svazu, viceprezidenti, výkonný ředitel, případně další členové, 
které volí představenstvo.
2. Výkonný výbor:
a) vykonává usnesení představenstva a valné hromady
b) v době mezi zasedáními představenstva vykonává pravomoc představenstva vyjma pravomocí 
uvedených v § 11 bod.5,6
3. Výkonný výbor podává představenstvu přehled své činnosti mezi zasedáními představenstva a může 
předložit k rozhodnutí jakoukoliv záležitost v rámci kompetence.
4. Výkonný výbor zasedá vždy, když o to požádá prezident nebo nejméně dva členové výkonného výboru.
5. Schůze výkonného výboru řídí prezident nebo 1. viceprezident Svazu, popřípadě jiný, prezidentem 
pověřený člen výkonného výboru. Výkonný výbor je usnášení schopný je-li přítomna nadpoloviční většina 
členů. Usnesení jsou přijímána prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedajícího.
6. Schvaluje vnitřní organizační normy Svazu
7. Ze schůze výkonného výboru je pořizován zápis, který podepisuje prezident, v jeho nepřítomnosti 
viceprezident nebo člen pověřený řízením schůze. Zápis je doručen všem členům výkonného výboru a 
představenstva, o důležitých bodech jednání je informována celá členská základna.


§ 13
Dozorčí rada:


1. Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem Svazu.
2. Skládá se ze tří členů, volených valnou hromadou na období 4 let. Opětovné zvolení je možné. Dozorčí
rada je volena tajným hlasováním na valné hromadě. Na návrh předsedy dozorčí rady nebo představenstva
lze kooptovat jednoho člena. Na nejbližším jednání valné hromady bude provedena řádná volba člena
dozorčí rady.
3. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí zasedání. Dozorčí rada se schází
nejméně dvakrát do roka.
4. Dozorčí rada:
a) přezkoumává a vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a k účetní uzávěrce
b) vyjadřuje se k dalším materiálům, předkládaným valné hromadě, které se týkají Svazu
c) dohlíží na finanční hospodaření a správu majetku Svazu 
d) kontroluje dodržování stanov
5. Dozorčí rada je oprávněna svolat mimořádnou valnou hromadu nebo o její svolání požádat 
 představenstvo.
6. Návrhy na členy dozorčí rady předkládá představenstvo.


§ 14
Výkonný ředitel:


1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává představenstvo. Výkonný ředitel Svazu je statutárním orgánem. 
Funkční období jsou 4 roky.
2. Výkonný ředitel Svazu:
a) jedná jménem Svazu v činnostech, které jsou posláním Svazu, v souladu se stanovami, s rozhodnutím 
valné hromady, představenstva a výkonného výboru, jestliže tyto orgány nerozhodly jinak.
b) řídí a odpovídá za činnost sekretariátu Svazu
c) spravuje majetek Svazu
P H O N E : 5 4 1 1 4 2 6 8 1 • S V A Z @ S V A Z S L E V A R E N . C Z
W W W . S V A Z S L E V A R E N . C Z
 reg. KS Brno L1797 6 ze 6
Technická 2896/2, 616 00 Brno


§ 15
Sekretariát Svazu:


1. Sekretariát Svazu je současně sekretariátem valné hromady, představenstva, výkonného výboru a 
 dozorčí rady.
2. Sekretariát Svazu zabezpečuje základní oblasti činností Svazu. Plní úkoly zejména v těchto oblastech:
a) koordinační
b) poradenské
c) shromažďování, hodnocení, registrace a předávání informací
d) prognostiky
e) zpracování podkladů pro stanoviska Svazu
f) vzdělávací, servisní
g) vydavatelské
§ 16
Hospodaření Svazu:
1. Majetek Svazu tvoří hmotná a nehmotná aktiva vedená v účetnictví Svazu.
2. Svaz hospodaří na základě rozpočtu, schváleného valnou hromadou a interních pravidel, schvalovaných 
představenstvem se svým majetkem, který získal zejména z úhrad za poskytované služby.
3. Svaz vede podvojné účetnictví, účetní uzávěrku a daňové přiznání ověřuje auditor a daňový poradce.
4. Svaz je sdružením zaměstnavatelů a jeho cílem není dosahování přímého zisku za své činnosti. Případné 
přebytky hospodaření Svazu budou převedeny do příštího rozpočtového období , eventuálně použity na 
hospodářskou činnost Svazu za účelem získání vlastního zdroje příjmů. Případné ztráty budou hrazeny 
z úhrad za poskytované služby a hospodářské činnosti z příštího rozpočtového období.
5. Na financování činnosti Svazu se členové podílejí zejména platbami za paušální služby, služby 
poskytované individuálním členům a z dalších služeb včetně vydávání odborného časopisu Slévárenství, 
informačního bulletinu atd.


§ 17


Pro otázky těmito stanovami neupravené platí příslušná ustanovení zákona č. 83/90 Sb. ve znění zákona 
300/90 Sb. 
Schváleno a přijato na valné hromadě Svazu sléváren České republiky dne 11.09.2012.
Doplněno, schváleno a přijato na valné hromadě Svazu sléváren České republiky dne 17.6.2021
P H O N E : 5 4 1 1 4 2 6 8 1 • S V A Z @ S V A Z S L E V A R E N . C Z
W W W . S V A Z S L E V A R E N . C Z
 reg. KS Brno L1797 7 ze 6

USNESNÍ XXXI. Valné hromady Svazu sléváren ČR

                                                  
                    
Mandátová komise konstatuje se, že XXXI. Valná hromada Svazu sléváren ČR,
konaná dne 25.května 2022, je usnášeníschopná.

I. Valná hromada Svazu sléváren schvaluje :

1. Zprávu o činnosti Svazu sléváren ČR od VH 2021
2. Zprávu o hospodaření a účetní závěrku Svazu sléváren ČR za rok 2021
3. Rozpočet Svazu sléváren ČR pro rok 2022
4. Zprávu dozorčí rady Svazu sléváren ČR
5. Zálohu na služby Svazu sléváren ČR pro rok 2022 (shodný jako v roce 2021) takto:
5.1 0,01 % z výkonů roku 2021, v případě, že svaz neobdrží výkony slévárenské produkce do konce června 2022, počítají se z výkonů roku 2017
tj. 100,- Kč z jednoho milionu Kč výkonů slévárenské a modelářské výroby.
    Minimální záloha na služby činí 4 500,- Kč, maximální 70 000,- Kč. 
Pro obchodní organizace se stanovuje na rok 2022 ve výši 6.000,- Kč. 
Pro modelárny se stanovuje na rok 2022 ve výši 4.300,- Kč
5.2 Zápisné pro nové členy je na rok 2022 stanoveno ve výši 4 000,- Kč
5.3 Vyúčtování záloh bude provedeno do konce roku 2022
5.4 Záloha je splatná do 31.10.2022

II. Valná hromada Svazu sléváren bere na vědomí :

1. Informaci společnosti Veletrhy Brno a.s.
2. Informaci o dotačních titulech Fotovoltaika, Digitalizace ve spolupráci s ČSOB
3. Informaci o připravované  Slévárenské ekonomické konferenci v Praze 21.9.2022
4. Informaci o připravovaných veletrzích v r 2022/2023

III. Valná hromada ukládá představenstvu Svazu sléváren ČR :

1. Kontrolovat plnění strategických záměrů z materiálu Programové prohlášení Svazu sléváren na léta 2021 – 2025 a informovat o tomto plnění členskou základnu na VH.
2. Pokračovat v aktivní politice strategie udržitelnosti oboru – krize způsobená válkou na Ukrajině - dopad na firmy – jednání o podpoře firem - státní správa (ministerstva), SP 
3. Pokračovat v proexportní aktivitě oboru.
4. Pokračovat v rozvoji vzdělávacích projektů pro potřeby oboru.
5. Pokračovat v sociálním dialogu ku prospěchu slévárenského oboru.
6. Pokračovat v projektových aktivitách vedoucích k získání podpory investic pro členské subjekty.


Brno, 25.května 2022