Usnesení XXVII. valné hromady Svazu sléváren ČR

Mandátová komise konstatuje se, že XXVII. Valná hromada Svazu sléváren ČR,
konaná dne 19.dubna 2018, je usnášeníschopná.

I. Valná hromada Svazu sléváren schvaluje :

1. Zprávu o činnosti Svazu sléváren ČR od VH 2017
2. Vítězslava Ryvola členem Představenstva Svazu sléváren ČR
3. Zprávu o hospodaření a účetní závěrku Svazu sléváren ČR za rok 2017
4. Rozpočet Svazu sléváren ČR pro rok 2018
5. Zprávu dozorčí rady Svazu sléváren ČR
6. Zálohu na služby Svazu sléváren ČR pro rok 2018 takto:
   6.1 0,01 % z výkonů roku 2016, tj. 100,- Kč z jednoho milionu Kč výkonů slévárenské a modelářské výroby.
          Minimální záloha na služby činí 4 500,- Kč, maximální 70 000,- Kč
          Pro obchodní organizace se stanovuje na rok 2018 ve výši 6.000,- Kč
          Pro modelárny se stanovuje na rok 2018 ve výši 4.300,- Kč
   6.2 Zápisné pro nové členy je na rok 2018 stanoveno ve výši 4 000,- Kč
   6.3 Vyúčtování záloh bude provedeno do konce roku 2018
   6.4 Záloha je splatná do 31.10.2018

II. Valná hromada Svazu sléváren bere na vědomí :

1. Informaci společností Mec.F.Consulting a Advenced Engineering
2. Informaci o činnosti pracovní skupiny pro sociální politiku Svazu sléváren
3. Informaci o připravovaných veletrzích v r 2018/2019

III. Valná hromada ukládá představenstvu Svazu sléváren ČR :

1. Kontrolovat plnění strategických záměrů z materiálu Programové prohlášení Svazu sléváren na léta 2017 – 2021 a informovat o tomto plnění členskou základnu na VH.
2. Pokračovat v proexportní aktivitě oboru.
3. Pokračovat v rozvoji vzdělávacích projektů pro potřeby oboru.
4. Pokračovat v sociálním dialogu ku prospěchu slévárenského oboru.
5. Pokračovat v projektových aktivitách vedoucích k získání podpory investic pro členské subjekty.


Brno, 19.dubna 2018