Usnesení XXIII. valné hromady Svazu sléváren ČR

Mandátová komise konstatuje, že  XXVIII. Valná hromada Svazu sléváren ČR,
konaná dne 9.dubna 2019, je usnášeníschopná.

I. Valná hromada Svazu sléváren schvaluje:

1. Zprávu o činnosti Svazu sléváren ČR od VH 2018
2. Zprávu o hospodaření a účetní závěrku Svazu sléváren ČR za rok 2018
3. Rozpočet Svazu sléváren ČR pro rok 2019
4. Zprávu dozorčí rady Svazu sléváren ČR
5. Zálohu na služby Svazu sléváren ČR pro rok 2018 takto:
   5.1 0,01 % z výkonů roku 2016, tj. 100,- Kč z jednoho milionu Kč výkonů slévárenské a modelářské výroby. 
          Minimální záloha na služby činí 4 500,- Kčmaximální 70 000,- Kč
          Pro obchodní organizace se stanovuje na rok 2019 ve výši 6.000,- Kč
          Pro modelárny se stanovuje na rok 2019 ve výši 4.300,- Kč
   5.2 Zápisné pro nové členy je na rok 2018 stanoveno ve výši 4 000,- Kč
   5.3 Vyúčtování záloh bude provedeno do konce roku 2019
   5.4 Záloha je splatná do 31.10.2019

II. Valná hromada Svazu sléváren bere na vědomí:

1. Informaci společnosti Respect a.s.
2. Informaci o činnosti pracovní skupiny pro sociální politiku Svazu sléváren 
3. Informaci o připravovaných veletrzích v r 2019/2020

III. Valná hromada ukládá představenstvu Svazu sléváren ČR:

1. Kontrolovat plnění strategických záměrů z materiálu Programové prohlášení Svazu sléváren na léta 2017 – 2021 a informovat o tomto plnění členskou základnu na VH.
2. Pokračovat v proexportní aktivitě oboru.
3. Pokračovat v rozvoji vzdělávacích projektů pro potřeby oboru.
4. Pokračovat v sociálním dialogu ku prospěchu slévárenského oboru.
5. Pokračovat v projektových aktivitách vedoucích k získání podpory investic pro členské subjekty.


Brno, 9.dubna 2019