Pozvánka na VH

POZVÁNKA
na XXVII. Valnou hromadu Svazu sléváren České republiky

Termín:                       19.04. 2018 v 10:00 hod
Místo konání:             Brno, Technické muzeum, Purkyňova 105
Prezence:                   9:30 – 09:50 hod.
Program:
1. 10:00 – 10:10    Zahájení, schválení nového člena Představenstva
2. 10:10 – 10:15    Volba mandátové komise
3. 10:15 – 10:30    Komerční vystoupení
4. 10:30– 10:50     Zpráva o činnosti Svazu sléváren ČR za uplynulé a následující období
5. 10:50 – 11:00    Vyhodnocení rozpočtu 2017 a návrh na rok 2018
6. 11:00 – 11:05    Zpráva dozorčí rady
7. 11:05 – 11:30    Diskuze – Členské příspěvky, Sociální politika, Veletrhy v 2018 Fondex, Elmia
8. 11:30 – 11:35    Zpráva mandátové komise
9. 11:35 – 11:40    Projednání a schválení Usnesení
10. 11:40 – 11:45  Závěr VH
11. 11:45 – 12:30  Občerstvení a následně zajímavá prohlídka Technického muzea v Brně

Pokyny: Písemné materiály k  jednání zašleme e-mailem v souladu s § 10, odst. 5 Stanov Svazu sléváren v 15.kt.
Delegáti Valné hromady Svazu sléváren ČR jsou oficiálními zástupci organizací, proto přikládáme „Návratku“, kde, prosím, uveďte svého oficiálního zástupce ve Svazu sléváren ČR a buďte tak laskaví a potvrďte svoji účast na Valné hromadě do 12.4.2018.

Z pověření představenstva Svazu sléváren České republiky Vás srdečně zveme na valnou hromadu a těšíme se na setkání s Vámi a na Vaši aktivní účast při jednání.


V Brně dne 4.dubna 2018

  

                   Ing. Josef Hlavinka                                                                                               Ing. Zdeněk Vladár
výkonný ředitel Svazu sléváren České republiky                                              prezident Svazu sléváren České republiky

 

Poznámka:
V souladu s § 10 Stanov Svazu sléváren v případě, že Valná hromada nebude usnášeníschopná, svoláváme Náhradní Valnou hromadu 19.4. 2018 v 12:30 ve stejném místě.