Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Svaz sléváren České republiky, Technická 2, 616 00 Brno, IČ 44990863 (dále jen SSČR), dodržuje právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti k 25. květnu 2018.

V souvislosti se svou činností SSČR zpracovává osobní údaje:

1. členů  – kontaktních osob a dalších zástupců svých členů – jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní kontakt za účelem realizace členství, kdy právním titulem zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, případně oprávněný zájem dle čl. 6 písm. f) GDPR;

2. odběratelů časopisu Slévárenství – jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní kontakt za účelem odběru časopisu a fakturace, kdy právním titulem zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

3. účastníků vzdělávacích a jiných akcí – jméno, příjmení, telefonní kontakt, emailová adresa, za účelem fakturace, kdy právním titulem zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů může být také přímý marketing / zasílání obchodních sdělení, kdy obchodní sdělení je zasíláno na e-mailovou adresu pouze na základě předchozího souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Možnost odvolat souhlas a odmítnout zasílání obchodních sdělení je možná kdykoliv.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro uvedené zákonné účely a budou uchovávány po dobu, která nepřesáhne dobu nutnou pro splnění účelu, pro který jsou shromažďovány a zpracovávány. Bezpečnost, neporušitelnost a důvěrnost osobních údajů je zajištěna realizací přiměřených bezpečnostních technických a organizačních opatření. Osobní údaje se neprodávají ani jinak neposkytují komerčním subjektům.

Jakékoli další zpracování osobních údajů, mimo zde uvedených, probíhá na základě souhlasu subjektu údajů (např. pořizování fotografií a jejich publikování v médiích, na sociálních sítích).

Osobní údaje zpracovává přímo SSČR.

Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Subjekt osobních údajů má právo žádat SSČR o přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost, pokud to není v rozporu s účelem zpracování.

Dále má subjekt právo odvolat souhlas v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu.

Kontakt na správce osobních údajů:

Svaz sléváren České republiky
Technická 2, 616 00 Brno
IČ 44990863
svaz@svazslevaren.cz

 

Subjekt údajů má právo podat stížnost u:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
posta@uoou.cz


Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně přezkoumávány a SSČR si vyhrazuje právo na jejich případnou změnu.

 

25. května 2018